اهداف آموزشی مجتمع آموزشی ثامن نور توس عبارتست از :

  • شیوه های نوین آموزشی اثربخش
  • شکوفاسازی استعدادها و بروز توانمندیها
  • ایجاد ارتباط موثر و دوسویه با اولیا جهت هم اندیشی و تبادل نظر
  • ایجاد مدرسه ای شاد و با نشاط
  • ایجاد مدرسه ای ایمن
  • هوشمندسازی
  • توسعه کمی مدارس نور
  • استفاده مدبرانه از منابع با رعایت اولویتها و ضرورتها
  • تقویت حس تعلقات سازمانی در کارکنان