تعلیم و تربیت اسلامی علاوه بر جایگاه و فضلیتهایی که در نزد خانواده ها و نظام آموزش و پرورش کشورمان دارد ، می تواند زمینه ساز عبور موفق دانش آموزان از بحران های فکری و فرهنگی باشد .

در دوران معاصر و در شرایطی که کودکان ، نوجوانان ،و جوانان کشورمان و دیگر کشورهای مسلمان با روند رو به روشد انواع هجمه های  ، فرهنگی رو به رو هستند ، تعلیم و تربیت اسلامی  از اهمیت، حساسیت ،و ظرافت ویژه ای برخورداراست که پرداختن به آن و بخصوص طراحی سازو کارهای نهادی و نوآورانه برای برنامه ریزی در مورد آن اهمیت ویژه ای دارد .

به همین دلیل است که کوشش برای ارج نهادن به ساختار نهادی فرهنگ و تربیت در نظام آموزش و پرورش می تواند بسترها و زمینه های لازم برای رشد و ارتقای مولفه های تعلیم و تربیت اسلامی به ویژه افقهای ترسیم شده در رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را فراهم نماید .