هدف عـمده تربیت نسل جوان ونوجوان کشوربراساس موازین اسلامـی و الهی است دانش آموزان درسـطوح مختلف  تحصیلی تعلیمات مختلفی رافرا مـی گیرند کـه این آموزشـها با عـناوین و برنامه های گوناگونی بصورت مستقیم وغیر مستقیم انجام می پذیرد.

ازآن جمله می توان از فعالیت های گروهی و اردوئی نام برد.

روشهایی که توسط صاحب نظران تعلیم وتربیت به پیروی از تعالیم عالیه اسلام عنوان گردیده همگی مبین این نظریه است که جوانان را باید به صورت جمعی به فعالیت واداشت تا آنان با انجام رقابتهای سالم به رشد وشکوفایی استعدادهای خوددسترسی یابند .یکی ازراههای عملی دراین راستا برگزاری اردوسازنده تربیتی می باشد.برای برگزاری چنین اردوهایی نیاز به اردوگاههای تربیتی مناسب با اهداف از پیش تعین شده می باشد. با اهداف تربیتی که دراردوهای دانش آموزی مدنظر است اردوگاههای دانش آموزی براساس 4 محور مهم هدف گذاری، کار وتلاش ،مهارت آموزی و غنی سازی اوقات فراغت شکل می گیرند تا افرادی قانع دارای اعتماد به نفس ومسئولیت پذیر درجامعه ارائه دهند.

اردو و تفریح علمی و فرهنگی به مثابه یک حق انسانی است به این دلیل مورد تقویت قرار گرفته است .به سبب تقویت خلاقیت فردی افزایش مشارکت موثر در انجام دادن تعامل انسانی :آرامش روحی وروانی ،تقویت افکار مثبت اعتلای  رشد وپرورش فکری و روحی  وجسمی ،احترام متقابل به حقوق دیگران را موردتوجه قرار داده است .

اهداف اردو

 • تعمیق باورهای دینی و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان
 • مسئولیت پذیری ،مشارکت جویی ،سازگاری با محیط
 • تقویت مهارتهای زندگی فردی وگروهی  ،تصمیم پذیری ،خلاقیت ،پژوهشگری
 • تقـویت روحیه علاقه مـند شدن به جـلوه های طبیعت و مـحیط زیست تـوام با گسترش شادابی ونشاط در زندگی افراد
 • تقویت مهارتهای اجتماعی وجامعه پذیر کردن دانش آموزان
 • احترام به گروه وپذیرش در گروه
 • تشویق دانش آموزان نمونه درسی واخلاقی وعلمی
 • برگزاری مسابقات فرهنگی وهنری وعلمی واهدای جوایز
 • برگزاری نماز جماعت و ایجاد روحیه تعمیق و باورهای دینی دانش آموزان
 • برگزاری مسابقات ورزشی واهدای جوایز
 • شناخت دانش آموزان مشارکت پذیر ، منزوی و گوشه گیر وبرنامه ریزی جهت برطرف کردن معضلات اجتماعی دانش آموزان